A Frottír Egyesület

2007.július 20-i alakuló Közgyűlése által elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát

az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv 61. és következő §-ai alapján, tekintettel a egyesületekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire, az alábbi tartalommal fogadta el:

ALAPSZABÁLY

 

1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

1.1 Az Egyesület neve: Frottír Alkotócsoport Egyesület. A szervezet nevének rövidítése: Frottír. A Frottír Alkotócsoport Egyesület neve fantázianév, amely utal a tagok művészeti, kulturális tevékenységére.

 

1.2 A Frottír székhelye: Budapest 1025 Budapest, Kisrókus utca 39/A.

 

1.3 A Frottír önkormányzati elven működő, politikai pártoktól független társadalmi szervezet, mely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

1.4 A Frottír jogi személy. Közhasznú szervezet.

 

1.5 A Frottír a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

 • kulturális tevékenység;
 • kulturális örökség megóvása;
 • környezetvédelem;
 • euroatlanti integráció elősegítése;

 

 

2. A Frottír kiemelt céljai:

 

 • A Frottír egyesület biztosítja a tagok művészi alkotó közösségként való bemutatkozási lehetőségét.
 • A közvélemény figyelmének ráirányítása korunk társadalmi és kulturális problémáira, valamint ezek szerves összefüggéseire.
 • Kiállítások szervezése, művészi projektek kiírása, kulturális rendezvények, alkotótáborok szervezése.
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos művészeti eseményeken való megjelenés, hasonló akciók szervezése, lebonyolítása.
 • Vizuális kultúra népszerűsítése.
 • Nemzetközi kulturális eseményeken való részvétel.
 • Kortárs magyar művészeti alkotások bemutatása, népszerűsítése és archiválása.
 • A tevékenységhez kötődő katalógusok, könyvek, hanghordozók, videófilmek, médiaműsorok, CD romok kiadása és terjesztése.
 • Fesztiválok, workshopok és szakmai kerekasztalok létrehozása.
 • Vizuális művészeti alkotások létrehozása, ezek kiállítása és publikálása.
 • Pályázatokon való részvétel.
 • A fenti célok megvalósítása érdekében hasonló tevékenységi körű szervezetekkel, magánszemélyekkel való együttműködés.

 

 

2.1 A Frottír működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, korlátozás nélkül elérhető Internetes honlapunkon illetve egyéb sajtótermékekben és fórumokon való közzététel útján biztosítja.

 

2.2 A Frottír mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A Frottír működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 

 

3. A tagsági viszony

 

3.1 A Frottír tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A Frottír rendes tagja lehet bármely magánszemély, aki elfogadja és vállalja, hogy eleget tesz a jelen szabályzat 4.4 bekezdésében leírt kötelezettségeknek.

 

3.2 A Frottír pártoló tagja lehet bármely magánszemély, aki a Frottír Alkotócsoport Egyesület célkitűzéseivel egyetért, támogatja azt, de tagként nem kíván részt venni benne.

 

 • 3.3 A tagsági viszony keletkezése:
 • A tag felvételével kapcsolatos döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik;
 • a felvételt írásban, egy tag ajánlásával kell kérni;
 • A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el;
 • A tag felvételének kérdésében az Elnökség, a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbséggel dönt;
 • a tagsági viszony a kérelem elfogadásakor keletkezik.

 

3.4 A tagsági viszony megszűnik:

 • a kilépésnek a tag általi írott bejelentésével, melyet egy eredeti, aláírt példányban köteles eljuttatni a bejelentő az egyesület elnökéhez. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos;
 • a tag halálával, illetve – nem természetes személy tagsága esetén – jogutód nélküli megszűnésével;
 • kizárással;
 • ha az Egyesület megszűnik.

 

3.5 A tagok kizárása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés minősített többségi határozattal kizárhatja a Frottír bármely tagját, amennyiben a tag:

 • megszegte az Alapszabályban foglaltakat;
 • 1 éven keresztül nem fizette be tagdíját, és írásbeli felszólításra sem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének;
 • A Frottír céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

3.6 A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 

3.7 Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

4. Tagsági jogok és kötelezettségek

 

4.1 A Frottír rendes és pártoló tagjainak jogukban áll:

 • részt venni és javaslatokat tenni a Frottír közgyűlésein és egyéb testületi ülésein, rendezvényein;
 • részt venni a Frottír tevékenységeinek megvalósításában.

 

4.2 A Frottír rendes tagjai ezen felül

 • javaslattételi és a többi taggal egyenlő szavazati joggal rendelkeznek a Frottír közgyűlésein;
 • természetes személy tagsága esetén jelölhetőek és megválaszthatóak a Frottír testületeibe és bizottságaiba; a rendes tag választhat és választható az egyesület szerveibe, bizottságaiba. A jogi személy tag törvényes képviselője útján választhat és választható.

 

4.3 A nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják és teljesíthetik jogaikat és kötelezettségeiket. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek ebben az esetben nincs helye.

 

4.4 A Frottír rendes és pártoló tagjainak kötelességei:

 • az Alapszabály betartása;
 • a rendes tagnak kötelessége az Alapszabályban meghatározott tagsági díj rendszeres fizetése, a pártoló tag nem tagdíjat fizet, hanem vállalt hozzájárulást.
 • A Frottír Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni;
 • Elnökségi vagy egyéb bizottsági, testületi tagnak való megválasztásuk esetén ellátni az ebből eredő többletfeladatokat.

 

 •  

5. Szervezet és működés

 

5.1 A Frottír szervei:

 • Közgyűlés,
 • Elnökség
 • Elnök

 

5.2 A Frottír legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melynek tagja a Frottír minden tagja. Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviseleti szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: Az elnökségi tagok és az Elnök.

 

5.3 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • Az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 • Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás;
 • Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • Az éves költségvetés elfogadása;
 • Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ksztv. 19. § (3) bekezdése szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentés elfogadása;
 • A Frottír más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása;
 • Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása;
 • Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, amennyiben azok nem teljesítik az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiket.

 

5.4 A 4.1 és 4.2. bekezdés értelmében a Közgyűlésen a rendes tagok javaslattételi és szavazati, a pártoló tagok részvételi és javaslattételi joggal rendelkeznek.

 

5.5 Az Elnök a Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles összehívni. A Közgyűlés helyét, időpontját és tervezett napirendjét az Egyesület képviselőjének legalább 8 munkanappal korábban közölnie kell a tagokkal, elektronikus vagy postai levél útján. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

5.6 Rendkívüli Közgyűlés kötelezően összehívandó, amennyiben a bíróság elrendeli, illetve amennyiben a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kezdeményezi azt.

 

5.7.1 A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagoknak több mint fele megjelent. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az elnök 8 munkanapon belül kötelesek új ülést összehívni, mely a megjelenő tagok létszámától függetlenül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes, amennyiben a távolmaradás ezen következményére felhívták a tagok figyelmét a meghívó szövegében.

 

5.7.2 Ha egy adott kérdésben szavazategyenlőség miatt nem születik döntés, nyílt szavazást igénylő kérdésben a levezető elnök szavazata dönt, titkos szavazást igénylő kérdésben a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogatottság kialakul. A levezető elnök személyéről a Közgyűlés az ülés megkezdésekor dönt, egyszerű szótöbbséggel.

 

5.8.1 A Közgyűlés minden kérdésben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve:

 • a jelenlévő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges a Frottír feloszlásához vagy más szervezetekkel történő egyesülés ügyében;
 • a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges a Frottír Elnökségének megválasztásához;
 • a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges a jogi és gazdasági ügyvitelt ellátó ügyvivő, valamint kommunikációs és kapcsolattartási feladatokat ellátó ügyvivő kijelöléséhez;
 • a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges a Frottír egy tagjának kizárásához;
 • a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához;
 • a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges az éves beszámoló elfogadásához;
 • személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni.

 

5.8.2 A Közgyűlés határozatait az érintettekkel írásos formában – postai úton vagy elektronikus levélben – közölni kell. Az értesítésről egy másolatot – papíralapú értesítés esetén lefűzve, elektronikus úton történt értesítés esetén pedig egy e célra létrehozott alkönyvtárba lementve – meg kell őrizni az Egyesület dokumentumai között.

 

5.8.3 Az Egyesület hivatalos képviseletével megbízott ügyvivő köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat bevezetni a Határozatok Tárába. A Határozatok Tára olymódon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

5.9.1 A Frottír operatív vezető testülete, ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökség a Frottír céljainak megfelelően szervezi, irányítja a Frottír szerveinek munkáját.

 

5.9.2 Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg személyenként titkos szavazással legfeljebb 2 évre. Az Elnökség létszáma 6 fő.

 

5.9.3 A Frottír vezető tisztségviselői, illetve az ennek jelölt személyek, ha ilyen tisztséget más egyesületnél is betöltenek, kötelesek erről az Egyesületet előzetesen tájékoztatni.

 

5.9.4 Az 1989. évi II. tv. (Etv.) hatályos 8. § (1) bekezdése szerint az Egyesület Elnökségének tagja, valamint képviselője olyan magyar állampolgár lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

a) magyar állampolgár,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

5.9.5 Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője (Elnökségi és felügyelő szervének tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

5.10 A Frottír Elnökségének és Közgyűlésének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

5.11 Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles összeülni. Az Elnökségi ülés helyét, időpontját és tervezett napirendjét az Egyesület képviselőjének 8 munkanappal korábban közölnie kell a tagokkal, elektronikus vagy postai levél útján. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

5.12 Az Elnökségi ülés határozatképes, ha a tagoknak több mint fele megjelent. Amennyiben az Elnökségi-ülés nem határozatképes, 3 munkanapon belül új ülést kell összehívni.

 

5.13 Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség határozatait az érintettekkel írásos formában – postai úton vagy elektronikus levélben – közölni kell. Az értesítésről egy másolatot – papíralapú értesítés esetén lefűzve, elektronikus úton történt értesítés esetén pedig egy e célra létrehozott alkönyvtárba lementve – meg kell őrizni az Egyesület dokumentumai között.

 

5.14 Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

  • a testületi szervek ülései között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;
  • dönt minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
  • szervezi és intézi a Frottír ügyeit;
  • összehívja és levezeti a Közgyűlés üléseit;
  • képviseli a Frottír-t a szervezeten kívüli fórumokon;
  • biztosítja az érdeklődők részére a Frottír működésével kapcsolatos iratokba, az Elnökség éves beszámolóiba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintést;
  • elkészíti és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznúsági jelentés tervezetét;
  • meghatározza az éves tagdíj mértékét, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével.

 

5.15 A Közgyűlés az Elnökség tagjaiból kijelöl egy jogi és gazdasági ügyvivőt, aki önállóan, korlátozás nélkül képviseli a szervezetet a bíróság és más hatóságok előtt, aki a Frottír hivatalos működését és pénzügyeit érintő dokumentumok aláírására – a bankszámla feletti rendelkezés kivételével – önállóan és kizárólagosan jogosult.

 

5.16 A Közgyűlés az Elnökség tagjaiból kijelöl továbbá egy kommunikációs és kapcsolattartási ügyvivőt, aki a Frottír sajtóban és médiában megjelenő állásfoglalásainak, nyilatkozatainak, nyilvánosság felé intézett közleményeinek aláírására önállóan jogosult.

 

5.16.2 A Frottír tisztségviselőinek nevét a megválasztásukról hozott közgyűlési határozat, illetve arról készült közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.

 

5.17.1 A bankszámla feletti rendelkezéshez a Közgyűlés által jogi és gazdasági ügyvitelre kijelölt ügyvivő aláírása, valamint az Elnökség egy másik tagjának ellenjegyzése szükséges.

 

5.17.2 Az Egyesület hivatalos képviseletével megbízott ügyvivő köteles az Elnökség által meghozott határozatokat bevezetni a Határozatok Tárába. A Határozatok Tára olymódon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

 

5.17.3 Az Egyesület hivatalos képviseletével megbízott ügyvivő köteles a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozni.

 

5.18 A Közgyűlés és az Elnökség bizonyos feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok működési rendjéről az őket létrehozó szerv határoz.

 

5.19 A Közgyűlés általi visszahívás – lásd 5.3 - esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben megválasztott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

5.20 Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.

 

5.21 Az Elnök hatásköre és feladatai:

- Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;

- A munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;

- A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása;

- Az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése;

- Az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható;

- Éves beszámoló készítése és jóváhagyás céljából, a Közgyűlés elé terjesztése;

- A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése;

- A Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza, ennek korlátja csak az adatvédelem, vagy a személyiségi jog sérelme lehet.

 

5.22 A Frottír éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel meghaladja az ötmillió forintot, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításairól.

 

6. A Frottír gazdálkodása

 

6.1 A Frottír mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdi meg.

 

6.2 A Frottír a jelen Alapszabályba foglalt közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, így az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységét kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és tevékenységét nem veszélyeztető módon folytatja.

 

6.3 A Frottír gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az alapszabályába foglalt tevékenységeire fordítja.

 

6.4 A Frottír vagyona természetes és jogi személyek felajánlásaiból, a tagdíjból és a Frottír egyéb bevételeiből képződik. A felajánlások elfogadásához az Elnökség határozata szükséges.

 

6.5 Éves tagdíj összege évi 1000 forint. Az összeget készpénzben adják át a tagok az Egyesület jogi és gazdasági képviselőjének, minden év január 10-ig. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

6.6 Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

 

6.7 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

6.8 Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivé-telével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

6.9 A Frottír a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

6.10 A Frottír vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésére nem használhatja fel.

 

6.11 Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

6.12 A Frottír Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

6.13 A Frottír működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület képviselője biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

 

6.12 Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnése esetén köteles esetleges köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

 

7. Az Egyesület képviselete

 

7.1 Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli – bíróság, hatóság, stb. előtt - , a 7.2 pontban foglalt kivétellel.

 

7.2 Az Egyesület bankszámlája felett az Elnökség jogi és gazdasági képviselője és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

 

7.3 Fazekas Anna – 2007. április 3-án megválasztott elnök – illetve Péter Judit és Turkoglu Ipek- 2007. április 3-án megválasztott elnökségi tagok – jogosultak rendelkezni az Egyesület bankszámlája felett a 7.2 pontban foglalt feltételekkel.

 

 

8. Az Egyesület megszűnése

 

8.1 A Frottír megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

 

8.2 Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

8.3 Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

 

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 A jelen Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok vonatkozó, hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

9.2 A Frottír Egyesület jelen Alapszabályát az alapító tagok 10-en, 2007. április 3. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

 

9.3 Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

9.4 Az Egyesület 2007. április 3-án tartott alakuló közgyűlésén Fazekas Annát két éves mandátummal elnökké választotta. Továbbá megválasztotta Nagy Júliát, Kökényesi Ágnest, Gödör Attilát, Turkoglu Ipeket és Péter Juditot elnökségi tagnak, két éves mandátummal.

 

Kelt: 2007. április 3.